Ewaluacja

Ewaluacja programu: procedura Pretest – Posttest

Narzędzia ewaluacji:

 • Ankieta dla rodziców;
 • Kwestionariusz dla nauczycieli;
 • Arkusz Ewaluacji Zachodzącego Procesu (dla nauczycieli);
 • Ankieta Ewaluacyjna (dla nauczycieli);
 • Ankieta Socjometryczna (dla uczniów);
 • Postawy Wobec Szkoły i Pracy w Szkole (dla uczniów);
 • Kwestionariusz Szkoła i Ja (dla uczniów);
 • Skala (Samooceny) Rosenberga (dla uczniów).

Wyniki ewaluacji Programu

I. Wyniki ilościowe z pilotażowej realizacji (w dwudziestu dwóch klasach w pięciu krajach):

 • Istotna statystycznie pozytywna zmiana postaw uczniów wobec szkoły i nauki szkolnej;
 • Istotna statystycznie poprawa ocen z przedmiotów nauczania, zwłaszcza u uczniów średnich i słabych;
 • Istotna statystycznie zmiana (podniesienie) samooceny uczniów, zwłaszcza słabych i wycofanych;
 • Poprawa integracji klasy (pozytywna tendencja, wynik poniżej istotności statystycznej – zwiększenie liczby wskazań w ankiecie socjometrycznej w Post-teście; wskazywanie osób, które wcześniej nie otrzymywały pozytywnych wyborów.

II. Wyniki jakościowe (z pilotażowej realizacji w Polsce w czterech gimnazjach warszawskich):

Pozytywny wpływ programu w opiniach nauczycieli:

A. Na nich samych:

 • Poznali wiele nowych metod pracy z klasą oraz zasad postępowania pozwalających budować dobre relacje i sprawnie zarządzać klasą;
 • Lepiej poznali swoich uczniów, bardziej ich polubili i bardziej interesują się ich rozwojem;
 • Stali się bardziej empatyczni;
 • Mają większe poczucie wpływu na uczniów;
 • Czują, że uczniowie bardziej im ufają, lubią ich i traktują jak autorytety;
 • Mają mniej problemów z utrzymaniem dyscypliny podczas lekcji;
 • Czują się bardziej kompetentni, pewni siebie i mniej zestresowani;
 • Większość nauczycieli zdobyła zaufanie rodziców i poprawiła swoje relacje z nimi. Wielu rodziców chce obecnie rozmawiać o problemach swoich dzieci i prosi o radę;
 • Otrzymują wyrazy uznania od kolegów i dyrektora.

B. Na klasę:

 • Większa integracja klasy i lepsze relacje rówieśnicze w klasach. Uczniowie lepiej się wzajemnie poznali i zaczęli współpracować ze sobą. W niektórych klasach zaczęli dawać sobie imieninowe i urodzinowe zbiorowe prezenty, chodzić razem do kina lub grać w piłkę po lekcjach;
 • Większa aktywność i motywacja uczniów;
 • Mniej zachowań agresywnych i konfliktów;
 • Znacznie lepsza frekwencja, mniej przypadków wagarów.

C. Na wybranych uczniów ("Golden Students"):

 • Uczniowie nadmiernie aktywni, pobudliwi i agresywni wyciszyli się i uspokoili. Starają się kontrolować swoje reakcje;
 • Uczniowie wycofani i nieśmiali stali się bardziej otwarci i pewni siebie; poprawili swoje relacje z klasą;
 • Uczniowie najzdolniejsi z dużymi osiągnięciami w nauce nie poprawili w sposób wyraźny swoich ocen, stali się natomiast bardziej uspołecznieni. Niektórzy z nich zaczęli organizować pomoc w nauce dla swoich słabszych kolegów;
 • Najwięcej zmian zaobserwowano w grupie uczniów mało zdolnych, z dużymi problemami w nauce i zaniedbanych wychowawczo. Znacznie wzrosła ich motywacja do nauki i aktywność, co przełożyło się na poprawę ocen. Spadła liczba nieprawidłowych zachowań i istotnie poprawiła się frekwencja na lekcjach.

Program uzyskał wysoką ocenę Komisji Europejskiej, która podjęła decyzję o sfinansowaniu ewaluacji zewnętrznej. Prowadzi ją aktualnie Uniwersytet w Huelwie (Hiszpania).

Opublikowano Kategorie Ewaluacja