Golden Five – zaproszenie do realizacji Programu

W związku z podkreśleniem wychowawczej roli szkoły pragnę Państwa zaprosić do realizacji Programu Golden Five.

Zainicjowana reforma polskiej edukacji zakłada wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. Założenia reformy akcentują również ważne miejsce rodziców w szkole i ich angażowanie w życie szkoły oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciele, wychowawcy to najważniejszy element tej zmiany. Każdy nauczyciel jest wychowawcą. I każdy wychowawca jest nauczycielem, zatem ich zadaniem jest wspieranie uczniów w integralnym rozwoju i pomoc rodzicom w ich działaniach opiekuńczych wychowawczych, udzielanie wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych.

Program przygotowuje nauczycieli do wspierania procesu adaptacji uczniów w nowej szkole i radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie. Nauczyciele poszerzają praktyczne umiejętności w następujących obszarach: Jak sprawnie zarządzać klasą, jak budować dobre relacje z uczniami, jak kreować dobry klimat w klasie, jak budować relacje z rodzicami, by zachęcić ich do współpracy i jak indywidualizować nauczanie, by zwiększyć motywację uczniów do nauki.

Adresaci Programu:

  • nauczyciele uczący w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, zwłaszcza wychowawcy;
  • docelowo uczniowie tych szkół. W szkole podstawowej uczniowie klas 4-8.

Cel ogólny:

Stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Cele szczegółowe:

  • dostarczenie nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
  • wzmocnienie integracji klasy;
  • poprawa klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Trener Programu: Magdalena Wieczorek.

Opublikowano Kategorie Aktualności