O programie

Informacje o programie Golden Five.

Maria Jose’ Lera – Wydział Psychologii Uniwersytetu w Sewilli (koordynator);

Elena Buccoliero – PROMECO, Ferrara;

Knud Jensen, Frode Josang – "Ramsvik Utadrettet Virksomhet", Stavanger;

Joanna Szymańska – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa;

Joelle Timmermans – Le Suflee, Bruksela.

Adresaci Programu:

  • Nauczyciele uczący w szkołach II stopnia (gimnazjach), zwłaszcza wychowawcy;
  • Docelowo uczniowie tych szkół, szczególnie z klas pierwszych.

Cel ogólny:

Stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Cele szczegółowe:

  • Dostarczenie nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
  • Wzmocnienie integracji klasy;
  • Poprawa klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.

Czas trwania programu – jeden semestr

Czas realizacji programu w klasie – 16 tygodni

Implementacja programu

Pierwszym krokiem realizacji jest spotkanie informacyjne wychowawcy/realizatora z rodzicami. Po uzyskaniu zgody rodziców przeprowadza on badania ewaluacyjne (Pretest) wśród uczniów swojej klasy, posługując się zestawem kwestionariuszy i ankiet.

Z rodzicami wybranych ("złotych") uczniów przeprowadza również wywiad i zawiera kontrakt.

Następnie stopniowo wprowadza wybrane "złote zasady" do codziennej praktyki w szkole. W pierwszym tygodniu wdraża trzy zasady, w każdym następnym tygodniu dodatkowo kolejne trzy nowe. Pewnym ułatwieniem jest Arkusz Ewaluacji Procesu zawierający przewidzianą na każdy tydzień listę zasad oraz skalę, na której zaznacza się częstotliwość ich stosowania. Początkowo wychowawca stosuje je wobec wybranej piątki uczniów, aby nabrać wprawy i sprawdzić efekty, a następnie rozszerza na całą klasę. Proces wdrażania zasad odbywa się pod nadzorem i przy wsparciu instruktora/superwizora co stanowi nowatorską propozycję wprowadzoną dla podniesienia efektywności programu.

Równolegle, podczas lekcji wychowawczych, nauczyciel podejmuje działania adresowane do całej klasy: integracyjne, wypracowanie zasad dotyczących zachowania oraz nauki itp. Scenariusze godzin wychowawczych otrzymuje gotowe lub opracowuje własne korzystając z pomocy instruktora. Po szesnastu tygodniach przeprowadza ponowne badanie ewaluacyjne (Posttest) posługując się tym samym zestawem narzędzi.